08.01.19

Laksefiske

08.01.19. Elv og fiske v/ Rune Krogdahl.

Rune Krogdahl sette «Sjøørret i Orkla» som tema for foredraget sitt. Bakgrunnen var at det har vore eit spesielt lakseår på grunn av den varme og tørre sommaren, med lite fangst, men mye fisk i elva, sa han.

Han valgte å fokusere på sjøørreten fordi ørreten har fått svært dårlege gytevilkår i Orklavassdraget. Sjøørreten har vore freda i ni år, og det er sett i gang ei tiltaksretta kartlegging av sjøørret i Orkla. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom NINA, Orkla Fellesforvaltning og Vannområde Orkla. I 2017 var det totalkollaps i ungfiskproduksjonen av ørret. Bestanden var på eit minimumsnivå. Han nemnde fleire utfordringar når det galdt å få fisken til å gå opp i elv og bekkar, som oppgangshinder (store høgdeforskjellar i bekkeløpet), kanalisering, der naturlege gyteplassar vart borte, kantvegetasjon blir fjerna med utrasing av jord i elva som ein følgje, kvistar og buskar blir kasta ut i elva og forsøpling i elveområdet.

Dei siste åra har ein fått skoleklassar frå vid.gåande skolar og folkehøgskolar ((skogbruksliner) med på å legge til rette for vandringa til fisken. Det er laga tersklar og kulper, bekkeløp, strømforsterkarar og gytekulpar. Han sa at ein eigentleg burde ha ei vaktmeisterteneste for å kunne følgje med. I restaureringsarbeidet er det laga kulvertar, finsediment og bekk i bekk.

Og så over til laksen: Det har vore tørraste sommaren på tiår, og det vart innført redusert minstevannføring. Det har vore høge vasstemperaturar, og Gaula og Verdalselva vart stengt.

Fangstsesongen: Det vart tatt 4252 fiskar, og av dei 3865 laks (19331 kg). Det er gode fangsttal, høg gjenutsetting og god oppgang over Bjørsetdammen.

Reglar for fiske i 2019: Sesongen er frå 01.06. til 31.08. All ørret er freda heile sesongen.

Kvoter. Døgnkvote: 1 laks. Sesongkvote: 4 laks, der maks ein kan vere over 80 cm og maks ein kan vere holaks.

 

Mildrid Nesheim 
25.09.18

4. oktober 2018

25.09.18

En reise i Angola

18.09.18

4. oktober 2018

18.09.18

Spørreundersøkelse

23. september 2018

11.09.18

Klubbmøte

04.09.18

23. september 2018

04.09.18

Meldalsssongen

28.08.18

2. september 2018

28.08.18

Morten Ree.
Forteller entusiastisk om Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

21.08.18

29. august 2018

21.08.18

Stor innsats for flyktninger i Meldal

21. august 2018

14.08.18

Er verdens mest brukte sprøytemiddel farlig ?

07.08.18

21. august 2018

07.08.18

Sommarminne

26.06.18

8. juli 2018

26.06.18

Sommeravslutning

19.06.18

8. juli 2018

19.06.18

Dugnad på Thamshavnbanen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Orkla Gjestebolig, 7332 Løkken Verk
Adresse: Løkkenveien 204
Postnummer: 7332
Sted: Løkken Verk
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...